به متقاضيانی که در اثر سوانح طبيعی به واحد مسکونی و تجاری آنها خسارت رسيده است به دو صورت احداثی و تعميری تسهيلات پرداخت می گردد .
 


وام حوادث طبیعی


به متقاضيانی که در اثر سوانح طبيعی به واحد مسکونی و تجاری آنها خسارت رسيده است به دو صورت احداثی و تعميری تسهيلات پرداخت می گردد .
متقاضيان واجد شرايط بعد از کارشناسی تعيين و تسهيلات به آنها پرداخت می شود .
مدت بازپرداخت تسهيلات شهری با کارمزد 5% و روستائی با کارمزد %4 حداکثر 15 سال می باشد .

مراحل
1- معرفی نامه از بخشداری برای واحد های مسکونی روستائی
2- تائید ناظرین ( نماینده ستاد حوادث استانداری – نماینده ستاد حوادث فرمانداری – بانک عامل – بنیاد مسکن ) از لحاظ خسارت وارده به بنا برای واحدهای مسکونی شهری
3- دریافت پروانه ساخت جهت واحد احداثی
4- تکمیل پرونده از لحاظ کارت پایان خدمت و کپی شناسنامه
5- معرفی متقاضی به بانک و دریافت قسط اول
6- بازدید کارشناس بنیاد از مراحل ساخت و مطابقت با الگوی ساخت ( واحدهای احداثی )
7- پرداخت مراحل بعدی اقساط