به متقاضيانی که قصد احداث مسکن در روستا را داشته باشند در قبال ارائه مدرک مالکيت زمين و پروانه ساختمانی تسهيلات پرداخت می گردد .
 


مراحل صدور وام بهسازی و نوسازی مسکن روستائی


به متقاضيانی که قصد احداث مسکن در روستا را داشته باشند در قبال ارائه مدرک مالکيت زمين و پروانه ساختمانی تسهيلات پرداخت می گردد .

دريافت کننده تسهيلات موظف می باشد ضوابط فنی ساختمان در برابر زلزله را رعايت نمايد تسهيلات مذکور در سه مرحله به تناسب پيشرفت کار پرداخت می شود .


مراحل :

1- دریافت پروانه ساخت
2- ارائه تقاضا و تائید شورا به بنیاد مسکن
3- تکمیل پرونده از لحاظ کارت پایان خدمت و کپی شناسنامه
4- معرفی متقاضی به بانک جهت عقد قرارداد و تضمین بانکی
5- بازدید کارشناس بنیاد از مراحل ساخت و مطابقت آن با الگوی ساخت و پرداخت قسط اول
6- ادامه کار و پرداخت مراحل بعدی اقساط
7- صدور پایان کار

مدارک مورد نیاز :

1- پروانه یا شناسنامه ساختمان
2- نقشه
3- سند مالکیت رسمی یا عادی
4- کارت پایان خدمت
5- کپی شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل