دستورالعمل شرایط واگذاری

در راستای اجرای آئین نامه تهیه. تفکیک و واگذاری زمین در روستاها ( موضوع ماده 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) دستورالعمل شرایط واگذاری زمین به متقاضیان به شرح ذیل قابل اجراست.دستورالعمل شرایط واگذاری

در راستای اجرای آئین نامه تهیه. تفکیک و واگذاری زمین در روستاها ( موضوع ماده 4 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) دستورالعمل شرایط واگذاری زمین به متقاضیان به شرح ذیل قابل اجراست.

شرايط عمومي متقاضيان دريافت زمين از بنياد مسكن انقلاب اسلامي
1 – 1 – ایرانی الاصل بودن متقاضی
1 – 2 – داشتن تاهل یا حداقل 22 سال سن
تبصره : واگذاری زمین به متقاضیان خواهر در صورتیکه سرپرستی خانواده را بر عهده داشته باشند بلامانع است.
1 – 3 – داشتن برگه پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم یا موقت برای برادران متقاضی ضروری است.
تبصره : برای برادرانی که وضعیت نظام وظیفه آنان مشخص نیست ارائه تاییدیه اشتغال به تحصیل یا هرگونه مدرک دیگری دال بر معافیت از خدمت نظام وظیفه از مراجع دولتی ضروری است.
1 – 4 – متقاضی نباید دارای زمین مسکونی یا سابقه اخذ آن از دولت و نهادهای انقلاب باشد.
1 – 5 – متقاضی باید متعهد سکونت در محل مورد نظر پس از اخذ زمین شود.
1 – 6 – سپردن تعهد برای اخذ پروانه ساختمانی و شروع عملیات ظرف مدت 3 ماه پس از تحویل زمین و احداث بنا در چهارچوب ضوابط و دستورالعملهای بهسازی مسکن روستایی ضروری است.

شرايط خاص واگذاري زمين به اشخاص حقوقي
2 – 1 – واگذاری زمین به سازمانهای دولتی. نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس طرحهای مصوب آنها با رعایت طرحهای تفضیلی. عمرانی . با محدودیت سه ماه برای شروع پروژه در زمین واگذاری بلامانع است.
2 – 2 – واگذاری زمین به تعاونیهای مسکن کارگری و کارمندی با اخذ تعهد 6 ماهه برای شروع عملیات ساختمانی و رعایت طرحهای تفکیکی مصوب بنیاد مسکن بلامانع است.
تبصره : اعضاء تعاونیهای مذکور باید دارای کلیه شرایط بند 1 برای اشخاص حقیقی باشند.

در صورتي كه متقاضيان حقيقي يا حقوقي زمين تحويلي را بيش از زمان قيد شده در برگه واگذاري معطل و يا براي منظور ديگري بهره برداري نمايند واگذاري باطل و زمين مسترد خواهد شد.فروش زمين قبل از احداث بناي مورد تقاضا به طور كلي ممنوع بوده و در صورت احراز موضوع مسترد خواهد شد.

در صورت لزوم بنياد مي تواند تا مدت 5 سال فروش زمين و مستحدثات احداثي در آن را ممنوع اعلام نمايد.

اولويتها
در شرایط یکسان متقاضیانی که دارای شرایط مندرج در ذیل میباشند از اولویت دریافت زمین برخوردار هستند.
5 – 1 – خانواده شهداء. جانبازان و آزادگان و معلولین.
5 – 2 – اشخاصی که تمام یا بخشی از منازل مسکونی آنان در طی اجرای طرحهای هادی تخریب شده است.
5 – 3 – اشخاصی که مسکن آنان بر اثر بروز سوانح طبیعی تخریب شده و بر اساس طرحهای مصوب مجبور به جابجایی هستند.
5 – 4 – ساکنینی که دارای سابقه سکونت طولانی تری در محل مورد نظر هستند.
5 – 5 – متقاضیانی که محل اشتغال آنها نیز در روستاهای مورد واگذاری بوده یا مرتبط باشند.
6 – 5 – انتقال سند مالکیت پس از اتمام عملیات ساختمانی با رعایت شرایط مندرج در برگ واگذاری موقت بلامانع است