بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشترکاٌ موظفند در طول برنامه توسعه براي كليه روستاهای تابعه و مراكز دهستانها و مراكز بخش روستايي سند مالكيت صادر نمايند.بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشترکاٌ موظفند در طول برنامه توسعه براي كليه روستاهای تابعه و مراكز دهستانها و مراكز بخش روستايي سند مالكيت صادر نمايند.

 

گردش کار
شناسايي روستا با توجه به دستورالعمل اجرايي
اخذ جريان ثبتي روستا از اداره ثبت شهرستان
تشكيل جلسه با شوراي اسلامي و اهالي روستا جهت ترويج و مشاركت روستائيان
انتشار آگهي در يكي از روزنامه هاي محلي
الصاق آگهي در معابر و مكانهاي عمومي روستا
معرفي يك نفر از پرسنل بنياد مسكن انقلاب اسلامي به عنوان نماينده روستائيان به اداره ثبت اسناد شهرستان
نقشه برداري از بافت مسكوني روستا
ترسيم نقشه تفكيكي كل بافت روستا و رسم نقشه هر واحد مسكوني بر روي كاغذ A4
تشكيل پرونده جهت ارائه به اداره ثبت شهرستان براي هر واحد مسكوني
در صورتيكه محدوده مورد عمل تحديد حدود شده باشد و متصرف مدارك دال بر مالكيت داشته باشد توسط اداره ثبت محل صدور سند مالكيت سند صادر و تحويل نماينده بنياد ميگردد
تحويل سند توسط نماينده بنياد به مالک

 

مدارک مورد نیاز
پوشه و گيره
فتوكپي از تمامي صفحات شناسنامه مالك
نقشه A4 از ملك
ارائه مدركي دال بر مالكيت فرد شامل سند عادي بنچاق اصلاحات اراضي يا اجاره نامه اوقاف و یا سند دستدارمی …
تائید و امضاء برگ احراز و تائید شورای محل