تصاویر منتخب

رعايت اصل مقررات وقوانين فني ازمهمترين اصول اخلاق مهندسي است.

درهمايش نظام فني روستايي استان مطرح شد:

رعايت اصل مقررات وقوانين فني ازمهمترين اصول اخلاق مهندسي است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران، همايش استاني نظام فني روستايي استان امروزدوشنبه ساعت 9صبح با حضوراستاندار،رئيس كل دادگستري استان، مديركل بنيادمسكن انقلاب اسلامي استان ، رئيس سازمان نظام كارداني ساختمان استان وفرمانداران ومديران كل دستگاهاهي اجرايي با محوريت اخلاق مهندسي - نگاهي به معماري ودرسهايي اززلزله درشهرستان آمل برگزارگرديد.

مهندس هاشمي مديركل بنيادمسكن انقلاب اسلامي مازندران درابتدا به اهداف ومحوريت همايش اشاره كردوگفت: همايش نظام فني روستايي  بامحوريت اخلاق مهندسي درراستاي فعاليتهاي بنادمسكن انقلاب اسلامي  وسازمان نظام كارداني ساختمان درجهت رعايت اصول فني وضوابط مهندسي حاكم درساخت وسازها درمحدوده روستاها وحوزه هاي تحت نظارت بوده تا درجهت حفظ حقوق شهروندي ومواهب ومنابع گامهاي مؤثري برداشته شود..

مهندس جعفري رئيس سازمان نظام كارداني ساختمان استان دراين همايش گفت: نقش نظام فني روستايي رادرهماهنگ سازي وايجاد نظم درروند اجرايي ساخت سازبسيارمؤثرمي باشد وسامان بخشيدن هرچه بيشتروضعييت ساخت وسازها براساس اصول وقواعد فني وهمسويي با سازمان نظام فني روستايي راموردتأكيد قراردادو دراين مسيرارتباط تنگاتنگ بابنيادمسكن انقلاب اسلامي رادرسامان بخشيدن به وضعييت ساخت واحدهاي مسكوني درروستاها براساس قوانين نظام را چشمگيردانست.

درادامه دكترربيع فلاح جلوداراستاندار مازندران ضمن تقديراز فعاليتهاي صورت پذيرفته بنيادمسكن انقلاب اسلامي در بحرانها وحوادث استاني وخارج ازاستان وهمچنين ارائه خدمات دربخش روستاها(تسهيلات ساخت مسكن ، اجراي طرح هادي و...)  به نقش ارزشمند مهندسين وناظرين فني درنظارت ساخت وسازروستايي وشهري اشاره كردوگفت: رعايت اصل مقررات وقواعد فني درجهت جلوگيري ازگسترش ساخت وسازهاي  غيرمجاز درروستا ها وحاشيه آن ازمهمترين اصول اخلاق مهندسي مي باشند كه حفظ وثبات آن موردانتظاراست.

همچنين دراين همايش حضرت حجت الاسلام والمسلمين دكترتقوي فرد رئيس كل دادگستري استان مازندران به رعايت هرچه تمام تراخلاق مهندسي اشاره كردواظهارداشت: درراستاي جلوگيري ازتخلفات وساخت بناهاي مسكوني غيرمجازوخارج ازچهارچوب قوانين كه درحاشيه برخي روستاها صورت مي پذيرد همگان مسئول بوده وبايددرجهت حفظ حقوق بيت المال ودرجهت ساماندهي وثبات اراضي كشاورزي ، منابع طبيعي و... بامتخلفين امربرخودقانوني نمود ومتذكرشد كه اين مجموعه  دراين مورد بعنوان  مدافع حقوق مردم درتلاش است تا مواردتخلف راباهمكاري دستگاه ها متولي علي الخصوص بنيادمسكن وسازمان نظام كارداني درامرساخت وسازبخش روستايي شناسايي وبرخوردقانوني نمايد. وي ا شاره كردابتدا زمين و بستربايد آماده ومهيا وقوام يابدوسپس بنا واحداث واحد درآن صورت پذيرد.

 


تاريخ انتشار : 1393/03/26 17:05 | دسته بندی : 1 | بازدید : 669

مشاهده نظرات - 0 نظر

ارسال نظر برای این مطلب
نام ایمیل
عنوان نظر
متن نظر

کد امنیتی زیر را وارد کنید

نظرات ارسال شده برای این مطلب
- ارسال شده توسط ناشناس
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت البرز افراز طبرستان می باشد.