ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺬب ﻃﻼب وﻇﯿﻔﻪ در ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ

ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽﺟﻬﺖﺗﺎﻣﯿﻦﮐﺎدر ﺣﻮزه دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ.....

  • منتشر شده در: 27/ 07/ 1402
  • توسط: مدیر

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ


ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽﺟﻬﺖﺗﺎﻣﯿﻦﮐﺎدر ﺣﻮزه دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ذﯾﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب ﻃﻼب وﻇﯿﻔﻪدر ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻠﯿﯽ ﺳﻄﺢ2و ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن دﻋﻮت ﻣﯿﮕﺮدد در ﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ  از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه شخصی پیشخوان مرکز مدیریت حوزه های ﻋﻠﻤﯿﻪ (ﻧﺠﺎح)www.samanehha.comاﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺬب ﻃﻼب وﻇﯿﻔﻪ در ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ


1: ﺑﻨﯿﺎد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻃﻼب وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺲ از24ﻣﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزي ﻧﺪارد.
2: ﻃﻼب وظیفه در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻣﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
3:ﻃﻼب وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﺑﻨﯿﺎد ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪي در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺪارد.
4: اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﯽ ﺑﺎﺳﺘﯽ در ﻣﺤﻞ اﻋﻼم ﺷﺪه در آﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ،ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
5: درﺻﻮرت اﻋﺰام ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﯿﺶ از50ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﺰاﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
6: ﺗﺮك ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاي ﺑﺎر اول ﻣﻮﺟﺐ60روز ﻏﯿﺒﺖ و ﺑﺮاي ﺑﺎردوم ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻐﻮ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
7: ﻃﻼب وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻋﺖ ورود و ﺧﺮوج ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺑﻨﯿﺎداﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت از ﺧﺪﻣﺎتﺧﺎرج ازوﻗﺖ اداري (ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر )ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
8: ﻃﻼب وﻇﯿﻔﻪ در ﺻﻮرتﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖﻣﻘﺮرات وآﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ، ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮﺧﻮردﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
9: ﻃﻼب وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻐﻮ ﻫﻤﮑﺎري واﺑﻄﺎلﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮕﺮدد.
10: ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ و ﻫﻤﻄﺮاز ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﺷﺎﻏﻞ در ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید