حضوردرشهرستان بابل وبررسی مشکلات روستاهای این شهرستان دربخشهای مختلف

درادامه سفرهای شهرستانی ودیدارهای مردمی استاندار مازندران به اتفاق مدیران کل دستگاههای اجرایی و..

  • منتشر شده در: 13/ 12/ 1401
  • توسط: مدیر

حضوردرشهرستان بابل وبررسی مشکلات روستاهای این شهرستان دربخشهای مختلف

 

درادامه سفرهای شهرستانی ودیدارهای مردمی استاندار مازندران  به اتفاق مدیران کل دستگاههای اجرایی و.. با مردم شریف استان باحضور در بخشهای مختلف شهرستان بابل با مردم دیدارومشکلات احصاء ومورد پیگیری قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران دراین دیدار که به اتفاق مدیران کل دستگاههای اجرایی و سایر مسئولین استانی و شهرستانی همراه بوده مهندس آسمانی مقدم مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مازندران به اتفاق مهندس قاسمپور معاون عمران روستایی بنیادمسکن استان ومهندس جانمحمدی مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بابل با حضور در روستاهای معلم کلا،کلاگرسرا،شوبکلا،کهرکنار وسنگرودپی دربخش بندپی غربی شهرستان بابل ازنزدیک بااعضای شورا، دهیاریها واهالی روستا به صورت چهره به چهره دیدارو مشکلات روستاهای مذکور احصا و موردبررسی قرارگرفت.

بررسی اجرای طرح هادی، بازنگری طرح هادی و... درحوزه بنیادمسکن و سایردرخواستهادرحوزه فعالیتهای دستگاهها اجرایی استان نظیر جهاد کشاورزی،اداره برق و...ازموارد مطرح شده وازدرخواستهای مردمی ومسئولین محلی درروستاهای مذکور بوده که توضیحات لازم دراینخصوص وهمچنین دستورلازم جهت پیگیری موارد از سوی مهندس آسمانی مقدم مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان درحوزه فعالیتهای بنیاد مسکن صادرو ثبت مشکلات سایر دستگاهها جهت ارایه گزارش درجلسه شورای اداری باحضوراستاندار مازندران اقدام شد.

همچنین درادامه ودرپایان سفراستاندار مازندران به اتفاق مدیران کل دستگاههای اجرایی استان به شهرستان بابل دربخشهای بندپی غربی،بندپی شرقی وبابلکنار جهت احصا و بررسی مشکلات مردم شریف شهرستان جلسه شورای اداری درحسینیه اعظم شهرخوشرودپی شهرستان بابل با حضوردکترحسینی پوراستاندار ومسئولین استانی وشهرستانی برگزارشد.

دراین جلسه مهندس آسمانی مقدم مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان مازندران باتوجه به حضور درروستاهای معلم کلا،کلاگرسرا،شوبکلا،کهرکنار ،سنگرودپی و... ودیدار چهره به چهره با مردم این روستاها گزارشی ازروند بازدید وبررسی موارد مطرح شده درحوزه فعالیتهای بنیادمسکن وهمچنین سایر دستگاهها باتوجه به درخواستهای مردمی راارائه نمود.

 

 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید