پیش فروش و فروش قطعی واحدهای مسکونی

  • منتشر شده در: 10/ 04/ 1400
  • توسط: مدیر

  • متقاضیان محترم می توانندجهت کسب اطلاعات تکمیلی به واحد مسکن شهری واقع در شهرستان ساری ،ابتدای کمربندی سه راه جویبار به سمت قائمشهر ،طبقه دوم ،معاونت مسکن شهری ،ساختمان بنیاد مسکن مراجعه فرمایند. شماره تماس همکاران 1- آقای جمالی (09111284257) 2- آقای رضایی (09113260031) 3- آقای خاری (09113514225)

جدول فروش-پیش فروش واحدهای مسکونی مسکن شهری استان مازندران

ردیف

نام پروژه

شهر

تعداد کل واحد

تعداد کل طبقات

طبقه جهت فروش

موقعیت نسبت به پلان

مساحت تقریبی قابل فروش

وضعیت فروش/پیش فروش

وضعیت پروژه

1

یاس

بابلسر

32

7

1

جنوب شرقی

112.65

فروش قطعی

دارای سند

2

یاس

بابلسر

32

7

6

جنوب شرقی

112.65

فروش قطعی

دارای سند

3

یاس

بابلسر

32

7

3

جنوب غربی

114.815

فروش قطعی

دارای سند

4

یاس

بابلسر

32

7

6

جنوب غربی

114.815

فروش قطعی

دارای سند

5

یاس

بابلسر

32

7

2

شمال شرقی

112.115

فروش قطعی

دارای سند

6

یاس

بابلسر

32

7

5

شمال شرقی

112.115

فروش قطعی

دارای سند

7

یاس

بابلسر

32

7

4

شمال غربی

121.2

فروش قطعی

دارای سند

8

کلارآباد

کلارآباد

4

4

3

بلوک B1-شمالی

127

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

9

کلارآباد

کلارآباد

4

4

3

بلوک B2-شمالی

127

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

10

کلارآباد

کلارآباد

4

4

2

بلوک B4-جنوبی

127

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

11

کلارآباد

کلارآباد

4

4

3

بلوک B4-جنوبی

127

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

12

کلارآباد

کلارآباد

8

4

1

بلوک C-غربی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

13

کلارآباد

کلارآباد

8

4

4

بلوک C-غربی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

14

کلارآباد

کلارآباد

4

4

1

بلوک D-جنوبی

130

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

15

گلها

فریدونکنار

21

7

5

شمال غربی

124

فروش قطعی

دارای سند

16

گلها

فریدونکنار

21

7

6

جنوب شرقی

120

فروش قطعی

دارای سند

17

حریر 3

ساری

32

8

1

واحدجنوب شرقی

175

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

18

حریر 3

ساری

32

8

1

واحدجنوب غربی

175

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

19

حریر 3

ساری

32

8

2

واحدجنوب شرقی

175

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

20

حریر 3

ساری

32

8

2

واحدجنوب غربی

175

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

21

مازوبن

مازوبن

22

5

1

بلوک A

90

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

22

مازوبن

مازوبن

22

5

1

بلوک A

90

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

23

مازوبن

مازوبن

22

5

2

بلوک A

100

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

24

مازوبن

مازوبن

22

5

2

بلوک A

100

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

25

مازوبن

مازوبن

22

5

4

بلوک A

90

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

26

مازوبن

مازوبن

22

5

4

بلوک A

90

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

27

مازوبن

مازوبن

22

5

1

بلوک B

90

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

28

مازوبن

مازوبن

22

5

1

بلوک B

90

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

29

مازوبن

مازوبن

22

5

2

بلوک B

100

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

30

مازوبن

مازوبن

22

5

2

بلوک B

100

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

31

مازوبن

مازوبن

22

5

4

بلوک B

90

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

32

مازوبن

مازوبن

22

5

4

بلوک B

90

پیش فروش

درمرحله اتمام نازک کاری

33

کوهسار

امیرکلا

60

6

1

بلوک D-جنوبی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

34

کوهسار

امیرکلا

60

6

2

بلوک A-شمالی

110

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

35

کوهسار

امیرکلا

60

6

2

بلوک A-جنوبی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

36

کوهسار

امیرکلا

60

6

2

بلوک D-شمالی

110

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

37

کوهسار

امیرکلا

60

6

2

بلوک D-جنوبی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

38

کوهسار

امیرکلا

60

6

2

بلوک D-شرقی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

39

کوهسار

امیرکلا

60

6

3

بلوک A-شمالی

110

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

40

کوهسار

امیرکلا

60

6

3

بلوک A-غربی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

41

کوهسار

امیرکلا

60

6

3

بلوک B-شرقی

103

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

42

کوهسار

امیرکلا

60

6

3

بلوک D-شمالی

110

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

43

کوهسار

امیرکلا

60

6

3

بلوک D-شرقی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

44

کوهسار

امیرکلا

60

6

4

بلوک A-شمالی

110

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

45

کوهسار

امیرکلا

60

6

4

بلوک A-غربی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

46

کوهسار

امیرکلا

60

6

4

بلوک D-شمالی

110

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

47

کوهسار

امیرکلا

60

6

4

بلوک D-شرقی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

48

کوهسار

امیرکلا

60

6

5

بلوک A-غربی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

49

کوهسار

امیرکلا

60

6

5

بلوک D-جنوبی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

50

کوهسار

امیرکلا

60

6

6

بلوک A-شمالی

110

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

51

کوهسار

امیرکلا

60

6

6

بلوک A-غربی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

52

کوهسار

امیرکلا

60

6

6

بلوک D-شمالی

110

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

53

کوهسار

امیرکلا

60

6

6

بلوک D-جنوبی

95

فروش قطعی

درمرحله اتمام کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • متقاضیان محترم می توانندجهت کسب اطلاعات تکمیلی به واحد مسکن شهری واقع در شهرستان ساری ،ابتدای کمربندی سه راه جویبار به سمت قائمشهر ،طبقه دوم ،معاونت مسکن شهری ،ساختمان بنیاد مسکن مراجعه فرمایند. شماره تماس همکاران 1- آقای جمالی (09111284257) 2- آقای رضایی (09113260031) 3- آقای خاری (09113514225)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید